Választási szervek

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
vezetője: Dr. Veilandics Eszter
cím:9232 Darnózseli, Ady E. utca 8.
Tel: 06-96-215-506, fax: 06-96-215-506
mobil: 0630/5418492
email cím: [email protected]

Helyi Választási Bizottság
9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1.


Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I     K I V O N A T

Készült: Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 16-án 17.00 órakor tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből.

Tárgy: SZSZB tagok megválasztása

Előadó: Dr. Veilandics Eszter jegyző

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

75/2023. /X.16./ H a t á r o z a t a

Kisbodak község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Helyi Választási Bizottsági tagokat, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Bizottságba az alábbi tagokat hagyja jóvá.

  1. Kondorné Bertalan Erzsébet
  2. Pintér Ferencné
  3. Légrádi Mária
  4. Tóth Istvánné
  5. Szabó Sándorné

Póttagok:

  1. Duskiewicz Péterné
  2. Légrádi Eszter

Felelős Dr. Veilandics Eszter jegyző

Határidő: 2023. november 30.

Timár Gábor sk.                                                      Dr. Veilandics Eszter sk.

      polgármester                                                                    jegyző

Kivonat hiteléül:

Darnózseli, 2023. november 2.

                                                         Duskievicz Rudolfné

                                                                    leíró